Algemene voorwaarden

CrossFit Castricum

CrossFit Castricum is gevestigd aan de Heemstederweg 16, 1901 RP te Castricum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 81162499.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor work out, aangeboden en/of verzorgd door CrossFit Castricum.
b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Strippenkaart of elk Abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname.
c. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een training verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. CrossFit Castricum kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar bij de trainer en terug te vinden in de Sportbitapp en de Website van CrossFit Castricum. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig zijn met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het CrossFit Castricum toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen CrossFit Castricum en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit registratie van een Deelnemer.
b. Voor CrossFit Castricum ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaan de schriftelijke toestemming van CrossFit Castricum. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen CrossFit Castricum en een Deelnemer bestaat uit: een Strippenkaart,
die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal trainingen.
Een abonnement, dat bestaat uit:

(a) een half jaar Abonnement, dat in een bepaalde periode deelname per kalender maand recht geeft op deelname aan een CrossFit Castricum les.
(b) een jaar Abonnement dat in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan de CrossFit Castricum lessen.
e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde vervangen door een hoger Abonnement. Een Abonnement vervangen door een lager Abonnement kan alleen tegen het einde van de looptijd van het betreffende Abonnement:
(a) Opzeggen dient minimaal 1 maand voor het automatisch verlengen worden aangegeven.

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart en Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart en Abonnement zijn beperkt geldig.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buiten land van minimaal 3 maanden kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden opgeschort. CrossFit Castricum  heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d. Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat. Als een Deelnemer een (nieuw) Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig Abonnement, wordt:
1.           (I)  bij een half jaar Abonnement eerst het eerste abonnement uitgediend, voordat het tweede abonnement ingaat;
2.           (II)  (II) bij een jaar abonnement eerst het eerste abonnement uitgediend met inachtneming van de voorwaarden van het tweede abonnement, maar alleen wanneer deze voorwaarden gunstiger zijn dan de voorwaarden van het eerste abonnement. (Voorbeeld: tijdens het afsluiten van een jaar Abonnement)
(van een jaar a EUR 16,95 per maand) staan nog twee maanden van het half jaar Abonnement open (a EUR 17,95 per maand). In dat geval wordt eerst het half jaar Abonnement uitgediend in twee maanden van EUR 17,95 per maand, dus conform de kostenstructuur van het half jaar Abonnement.
Na afloop gaat het jaar Abonnement in gedurende een jaar.
Tenzij op tijd is opgezegd, wordt het jaar Abonnement na afloop onder zijn eigen voorwaarden verlengd voor onbepaalde tijd.
e. De geldigheid van een Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer tijdens de looptijd ervan een ander Abonnement aanschaft.
f. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.
g. Een Abonnement heeft een geldigheid van een half 1⁄2 jaar of één (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het Abonnement automatisch verlengd.
h. Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
i. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Abonnement.
b. De actuele prijzen van het inschrijfgeld, de Strippenkaarten en de Abonnementen staan op de website van CrossFit Castricum. CrossFit Castricum heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van CrossFit Castricum.
Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten en Abonnementen.
c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van CrossFit Castricum. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een Abonnement kan vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse (automatische) afschrijving. Bij vooraf ineens betaling brengt P.T. Paul geen extra kosten in rekening. Bij een maandelijkse (automatische) afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via internetbankieren. Hierna incasseert P.T. Paul automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnement.
f. Een Abonnement wordt – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e dag automatisch van de bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,‐ administratiekosten in rekening gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die CrossFit Castricum of een door CrossFit Castricum ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan CrossFit Castricum verschuldigd is, CrossFit Castricum verschuldigd.
h. CrossFit Castricum heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
i. Wanneer een deelnemer onterecht een incasso storneert wordt er EURO 25,- administratie kosten in rekening gebracht per incasso wat wordt gestorneerd.
j. een abonnement kan pas worden gewijzigd wanneer een deelnemer aan alle betaal verplichtingen heeft voldaan.

5. DEELNAME AAN‐ EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING
a. CrossFit Castricum is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar in de app Sportbit van CrossFit Castricum.
b. CrossFit Castricum heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.
c. Buitengewone omstandigheden leveren voor CrossFit Castricum altijd overmacht op en ontheffen CrossFit Castricum van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is CrossFit Castricum ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
d. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast, CrossFit Castricum is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden.
e. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een les daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door CrossFit Castricum van de les worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
f. CrossFit Castricum heeft het recht om beeld en geluidsopnamen te maken tijdens een activiteit. Door deel te nemen aan een door CrossFit Castricum georganiseerde activiteit verleent de klant toestemming voor het maken van beeld en geluidsopnamen en de verspreiding hiervan door CrossFit Castricum voor promotionele doeleinden.

6. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.
b. CrossFit Castricum, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van CrossFit Castricum, haar medewerkers en trainers, is CrossFit Castricum niet aansprakelijk.
d. CrossFit Castricum is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten op lopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
e. CrossFit Castricum is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een training. Een training is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een les. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. CrossFit Castricum behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
g. CrossFit Castricum is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een les.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. CrossFit Castricum respecteert de privacy van haar deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.
b. CrossFit Castricum gebruikt de gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal CrossFit Castricum deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. CrossFit Castricum zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van CrossFit Castricum en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website www.crossfitcastricum.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
F. Hoewel CrossFit Castricum de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan CrossFit Castricum niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van CrossFit Castricum sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De websites van derde partijen waarnaar op de website www.crossfitcastricum.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door CrossFit Castricum gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. CrossFit Castricum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h. De website www.crossfitcastricum.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van CrossFit Castricum.
De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring CrossFit Castricum.

8. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van CrossFit Castricum zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij CrossFit Castricum te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij CrossFit Castricum, Heemstederweg 16,1901 RP te Castricum, onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. CrossFit Castricum beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst.
Indien CrossFit Castricum verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e‐mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 sub c van deze Algemene Voorwaarden CrossFit Castricum.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden CrossFit Castricum kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door CrossFit Castricum.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.